Breaking News
Loading...
Minggu, 16 Februari 2014

Wacana Narasi

"Wacana Narasi"-Assalamu Alaikum Wr.Wb

Wacana narasi disebut juga wacana kisahan. Wacana jenis ini menyajikan suatu pristiwa atau kisah secara kronologis dengan penataan jalan cerita (alur) secara menarik. Peristiwa atau kisah yang disajikan dengan wacana narasi dapat meningkatkan pemahaman pembaca terhadap peristiwa yang disajikan dalam tulisan.
Penulis dapat memilih jenis wacana ini jika ingin menyampaikan materi atau tulisan yang memerlukan pengisahan secara kronologis kepada pembaca. pemilihan jenis wacana ini berdasarkan tujuan penulis di dalam argumen. Apabila tujuan penulisannya dimaksudkan supaya pembaca memahami kronologis sesuatu terjadi, maka dapat memilih jenis wacana narasi.
Wacana narasi memiliki kesamaan dengan naskah sastra jenis prosa. Wacana ini dapat digunakan untuk menyampaikan uraian yang mengutamakan jelan cerita, pelaku, dan latar.
Ciri-ciri wacana narasi adalah mengungkapkan penokohan dan latar.Penyajian wacana narasi dimaksudkan untuk mengisahkan suatu rangkaian atau tahapan secara kronologis dengan memerhatikan latar peristiwa itu.
Selain itu, apabila terdapat rangkaian beberapa paragraf dalam wacana narasi maka dari paragraf itu terbentuk alur (plot) narasi (Keraf, 2001: 145). Apabila dalam karangan ilmiah diperlukan uraian suatu kejadian secara kronologis maka dapat menggunakan jenis wacana narasi.

0 komentar:

Posting Komentar

 
Toggle Footer